Wskaźnik jakościowy/roczny plan/dostępna moc

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29 maja 2007r. z późniejszymi zmianami), dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Wskaźnik

Dla przerw planowanych

Dla przerw nieplanowanych

bez katastrofalnych

z katastrofalnymi

SAIDI

(minuty/odbiorcę/rok)

0,00

37,00

37,00

SAIFI

 (ilość przerw/obciorcę/rok)

0,00

1,33

1,33

MAIFI

(ilość przerw)

0,00

Objaśnienia:

SAIDI – wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

SAIFI – wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

MAIFI – wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

Przerwa krótka – przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 1 sekundy i nie dłużej niż 3 minuty.

Przerwa długa i bardzo długa – przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 3 minut i nie dłużej niż 24 godziny.

Przerwa katastrofalna – przerwa w dostarczaniu energii trwająca dłużej niż 24 godziny.

Przerwa planowana – okresowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, o której odbiorca został powiadomiony zgodnie z zapisem w § 42 pkt 4 z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29 maja 2007r. z późniejszymi zmianami).


Roczny plan remontów


Zakład Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o. jako operator systemu dystrybucyjnego, realizując obowiązek wynikający z Art. 16 ust. 17 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.), przedstawia Plan remontowy obejmujący obiekty i urządzenia elektroenergetyczne

Roczny plan remontów na sieci dystrybucyjnej OSD Mega Sp. z o.o. na okres
od 1.10.2019 - 30.09.2020

Rodzaje obiektów i urządzeń

Planowane koszty

(tyś zł.)

 Stacje elektroenergetyczne WN/SN

15

 Stacje elektroenergetyczne SN/nn, SN/SN

102

 Linie elektroenergetyczne SN

12

 Linie elektroenergetyczne nn

5

RAZEM

134

  Roczny plan remontów na sieci dystrybucyjnej OSD Mega Sp. z o.o. na okres
od 1.10.2020 - 30.09.2021

 Stacje elektroenergetyczne WN/SN

82

 Stacje elektroenergetyczne SN/nn, SN/SN

40

 Linie elektroenergetyczne SN

12

 Linie elektroenergetyczne nn

5

RAZEM

139


Dostępna moc przyłączeniowa


Informacja za I kwartał 2024r. z dnia 31 marca 2024 roku o łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej (MW) dla źródeł przyłączonych do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i do 1kV na obszarze OSDn Zakładu Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o. (stan na dzień 01.04.2024r).

 
 

Nazwa GPZ

Napięcie

Rok

2024

2025

2026

2027

2028

2029

GPZ Elbląg-Zamech (Mega)

15 kV

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

GPZ Elbląg-Zamech (Mega)

6 kV

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

GPZ Elbląg-Zamech (Mega)

<1kV

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Informacja na I kwartał z dnia 31 marca 2024 roku dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV OSDn Zakładu Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o. (stan na dzień 01.04.2024r.).

Informujemy o braku podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej OSDn Zakładu Usług Technicznych MEGA  Sp. z o.o. o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV.


Opublikowano: 01.04.2024r